Oleg Khvostov

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
23 5/8 x 31 1/2 in
60 x 80 cm

4500 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
47 1/4 x 63 in
120 x 160 cm

9500 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
51 1/8 x 70 7/8 in
130 x 180 cm

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
39 3/8 x 59 1/8 in
100 x 150.2 cm

10000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
25 5/8 x 35 3/8 in
65 x 90 cm

5500 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло
78 3/4 x 118 1/8 in
200 x 300 cm

19000 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло
47 1/4 x 33 1/2 in
120 x 85 cm

8000 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло
59 1/8 x 78 3/4 in
150 x 200 cm

12000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
39 3/8 x 55 1/8 in
100 x 140 cm

9000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
31 1/2 x 15 3/4 in
80 x 40 cm

4000 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло
31 7/8 x 45 1/4 in
81 x 115 cm

8000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
15 3/4 x 19 3/4 in
40 x 50 cm

3000 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло

55 1/8 x 74 3/4 in
140 x 190 cm

14000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
55 1/8 x 74 3/4 in
140 x 190 cm

12000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
55 1/8 x 74 3/4 in
140 x 190 cm

14000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
39 3/8 x 55 1/8 in
100 x 140 cm

8000 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло
47 1/4 x 63 in
120 x 160 cm

9000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
29 1/2 x 39 3/8 in
75 x 100 cm

6000