Oleg Khvostov

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
55 1/8 x 39 3/8 in
140 x 100 cm

7000 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло
59 1/8 x 78 3/4 in
150 x 200 cm

14000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил

39 3/8 x 55 1/8 in
100 x 140 cm

7500 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло

23 5/8 x 31 1/2 in
60 x 80 cm

4500 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
31 1/2 x 23 5/8 in
80 x 60 cm

4000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
35 3/8 x 47 1/4 in
90 x 120 cm

10500 

Oleg Khvostov

canvas, oil
холст, масло
120 x 160 cm
47 1/4 x 63 in

9000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
55 1/8 x 74 3/4 in
140 x 189.9 cm

12000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
27 1/2 x 35 3/8 in
70 x 90 cm

5000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
63 x 141 3/4 in
160 x 360 cm

28000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
59 1/8 x 78 3/4 in
150 x 200 cm

12000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
29 1/2 x 39 3/8 in
75 x 100 cm

6000 

Oleg Khvostov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
59 1/8 x 78 3/4 in
150 x 200 cm

9000 

Oleg Khvostov

Canvas, oil
Холст, масло
13 3/4 x 17 3/4 in
35 x 45 cm

2000